Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Klankbordgroep organisatie
Algemeen

In oktober 2017 heeft het bestuur duidelijk proberen te maken dat het steeds meer moeite kost de vereniging goed draaiende te houden. Doordat er op cruciale plaatsen geen mensen gevonden worden, komen steeds meer taken terecht op het bestuur en op een beperkte groep vrijwilligers.  De ‘werkdruk’ neemt toe, het kost steeds meer tijd en dat gaat voor bestuursleden ten koste van het eigenlijke werk: besturen van de vereniging.

Met het oog op het aftreden van in ieder geval twee, wellicht zelfs vier, bestuursleden in oktober 2018 voorziet het bestuur organisatorische problemen als hier geen verandering in komt. Daarom heeft ze een klankbordgroep gevormd die gaat onderzoeken hoe we deze situatie kunnen keren.

De klankbordgroep bestaat uit een dwarsdoorsnede van de vereniging (geen bestuursleden) en wordt ondersteund door een adviseur van de KNVB. Samen brengen zij de huidige organisatie en de ontstane situatie in kaart en komen met aanbevelingen aan het bestuur om tot een oplossing te komen. Hieronder lees je meer  over de stappen die tot nu toe gezet zijn en over het vervolg.

Klankbordgroep organisatie
In afgelopen maanden heeft de klankbordgroep zich verdiept in de huidige problematiek en is de eerste terugkoppeling gegeven aan het bestuur. Wat zijn de bevindingen van de klankbordgroep tot nu toe?

Beleidsplan
In 2014 is door het bestuur een prima beleidsplan opgesteld. In het beleidsplan worden concrete doelen beschreven die wij als vereniging willen bereiken. Ondanks de tijdrovende en energieverspillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld de discussie rondom rubbergranulaat, de licentie-eisen van de KNVB en de verplaatsing van ons sportpark wordt door het bestuur heel goed uitvoering gegeven aan deze doelen.
De klankbordgroep stelt voor om de voortgang van het beleidsplan onderdeel te maken van de algemene ledenvergadering. Op deze manier worden alle leden geïnformeerd over de voortgang.
(Het beleidsplan is te vinden bij de downloads op de website onder het kopje Algemeen-Organisatie).

Missie
Een belangrijk onderdeel van het beleidsplan is de missie van de vereniging:

VV Dongen staat aangeschreven als één van de toonaangevende amateurvoetbalverenigingen in de regio, staat midden in de samenleving, de jeugdopleiding is de basis voor succes en ieder lid voelt zich hier thuis.


Hiermee geeft het bestuur duidelijk aan dat vv Dongen een vereniging is waar de nadruk ligt op de ontwikkeling van de jeugd én dat het een vereniging is waar iedereen zich op z’n gemak voelt.
De missie geeft aan wat we willen zijn. De klankbordgroep heeft hier uitvoerig bij stilgestaan. Niet alleen wat we willen zijn maar ook wie we zijn en waar we ons in herkennen. Dit is vertaald naar zogenaamde kernwaarden.

Kernwaarden vv Dongen
Prestatiegericht
Maximaal ontwikkelen van de leden, ieder op zijn/haar eigen niveau, waardoor maximale prestaties behaald kunnen worden. Dit geldt voor selectie elftallen, maar ook voor de lagere elftallen en ook voor de vrijwilligers die actief zijn voor de vereniging.

Voetbal centraal
Voetbal is het hoofddoel van de vereniging en krijgt altijd de hoogste prioriteit. Lijkt voor de hand liggend maar toch goed om het te benadrukken.

Thuis voelen
Leden hebben plezier in een sportieve omgeving en voelen zich thuis bij de vereniging.

Eigenaarschap
Leden voelen zich betrokken bij de vereniging en laten dit o.a. zien door eigenaarschap/verantwoordelijkheid te nemen/krijgen in activiteiten van de club.

Consequent
Wij zijn een open boek. Voor iedereen is duidelijk waar de vereniging voor staat en we handelen volgens de vastgestelde regels/richtlijnen.
Ieder lid zou zich moeten kunnen herkennen in de hierboven genoemde kernwaarden. Belangrijk is om naar deze kernwaarden te handelen. Hier moet zeker nog aandacht aan besteed worden.
 
Vervolg
De klankbordgroep heeft een concreet plan uitgewerkt om het bestuur handvatten te geven. Wij hebben ons ten doel gesteld het bestuur voor de zomer te adviseren over een passende organisatievorm die aansluit bij de geformuleerde missie en kernwaarden.

Daarnaast wordt beschreven wat van de verschillende bestuursleden en in te richten commissies verwacht wordt, zowel taakinhoudelijk als gevraagde competenties. Tot slot komt de klankbordgroep met aanbevelingen om het verschil tussen de gewenste situatie en de huidige situatie te overbruggen.
Om deze doelstelling te bereiken verzamelt de klankbordgroep informatie bij vergelijkbare verenigingen en worden interviews afgenomen met de individuele bestuursleden om te horen waar zij zich mee bezig houden.

Input leden
De klankbordgroep is benieuwd in hoeverre de missie en genoemde kernwaarden ook herkend worden door de leden. Ook is iedere vorm van ondersteuning welkom om de klankbordgroep te helpen de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Joan Timmermans (joan.timmermans@ziggo.nl) of Rens Evers (eversrens@hotmail.com).