• Algemene Ledenvergadering (ALV) seizoen 2020/2021

  Beste leden, jeugdleden en ouders/verzorgers van jeugdleden, 

  De Algemene Ledenvergadering heeft nog altijd niet plaats gevonden. Deze vergadering die door vele leden belangstellend elk jaar wordt bijgewoond, zou normaal hebben plaats gevonden afgelopen oktober.

  In verband met de nieuwe Coronamaatregelen heeft het bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar uiterlijk 31 maart 2021.

  Als bestuur hopen we in maart weer een normale vergadering te kunnen houden en zullen deze beslissing uiterlijk nemen op 1 maart 2021. Mocht dat niet lukken dan zal besloten worden om de vergadering digitaal te laten plaats vinden. Het bestuur is van mening dat ondanks de wens om fysiek bij elkaar te zijn, vergaderen met grote aantallen en de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s voor leden en bestuur niet verantwoord is als de situatie op 1 maart niet is veranderd.

  Omdat veel verenigingen met hetzelfde probleem zitten heeft het NOC/NSF advies gegeven over het houden van Algemene ledenvergaderingen in coronacrisis en hoe hiermee op de beste wijze kan worden omgegaan. Zij geeft aan dat op basis van de Coronaspoedwet uitstel tot vier maanden na de datum waarop volgens de statuten de ledenvergadering moet plaats vinden mogelijk is. Andere mogelijkheden zijn digitale vormen via het internet (online verbindingen via Teams of Zoom). Deze kosten echter buitengewoon veel inspanning en tijd en vergen bij de leden kennis van deze vormen. Dat zal zeker niet bij iedereen het geval zijn. Daarbij beschikt niet iedereen over een computer. Dit betekent dat uitstel de enige optie is. Volgens onze statuten moet een ledenvergadering worden gehouden binnen een half jaar na afsluiting van het boekjaar. Ons boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De uiterste datum is dan 31 december.  30 maart is dus nog ruim binnen de extra marge van de Coronaspoedwet.

  Om toch zo veel mogelijk de statuten in acht te nemen zal het bestuur voor de tussen liggende periode zo goed mogelijk rekening en verantwoording nemen om de lopende zaken in goede banen te leiden. Hieronder een aantal zaken die in maart tijdens de ALV aan bod zullen komen maar jullie alvast over willen informeren.

  Uitbreiding bestuur

  Zoals tijdens de ALV van 2019 is medegedeeld werd de bestuursfunctie sponsorzaken door John-Paul Verkooijen als ad interim vertegenwoordigd. Binnen de sponsorcommissie heeft Jenny Rommens zich kandidaat gesteld voor deze functie. Formeel zal Jenny door het bestuur worden voorgedragen aan de ALV om toe te mogen treden als vertegenwoordiger in het bestuur. Vanwege het uitstel van de ALV is Jenny alvast als ad interim toegevoegd aan het bestuur en draait za alvast mee. We gaan ervan uit dat de leden hiermee akkoord zullen gaan maar zullen dit formeel nog voorleggen aan de vergadering

  Kascommissie

  Binnen VV Dongen wordt eenmaal per jaar de jaarrekening opgesteld en voorzien van de samenstellingsverklaring van de accountant, Vermetten & Vogelaars accountants & adviseurs. Dit is de financiële  verantwoording van het bestuur naar KNVB en derden, maar natuurlijk ook naar de leden.

  De kascommissie heeft inmiddels de boekhouding en de jaarrekening gecontroleerd. Naast de controle op de cijfers hebben zij zich ook gebogen over het gevoerde financiële beleid, afgevraagd wie de rekeningen betaalt, beheert en gekeken wie welke andere taken uitvoert op het gebied van financiën. Met andere woorden het controleren van de administratieve organisatie van VV Dongen.

  Zij hebben inmiddels goedkeuring verleent aan de penningmeester en zullen adviseren aan de ALV de cijfers goed te keuren en ook vragen decharge te verlenen aan het bestuur.

  Beleid

  Tijdens de ALV van 2019 hebben we het beleid gepresenteerd voor de komende jaren. We zullen tijdens de volgende ALV stilstaan bij de tussenstand van dit nieuwe beleid waar “groeien van onderuit” de rode draad is. We zullen stilstaan bij datgeen het afgelopen jaar inmiddels in gang is gezet en aangeven waar we nog meer nadruk op zullen leggen om de doelstellingen te realiseren.

  Vrijwilligers

  Wij zijn als vereniging continue op zoek naar vrijwilligers. Op de nieuwe site zullen binnenkort de openstaande vacatures zichtbaar zijn. Daarnaast werkt de vrijwilligerscommissie een voorstel uit om leden die nu nog geen vrijwilligersrol hebben te betrekken bij eenvoudige openstaande taken. Tijdens de ALV zullen we hier uitgebreid bij stilstaan.

  Accommodatie

  Dit onderwerp, dat al via diverse media de leden heeft bereikt, zal worden toegelicht.

   

  Dit is een kleine opsomming van hetgeen we zullen bespreken tijdens de ALV in maart 2021. Indien er bedenkingen bestaan of hierover vragen zijn dan kan dit kenbaar worden gemaakt bij het bestuur. Dit kan mondeling bij de voorzitter of secretaris of via de mail. Uiteraard hopen we dat we fysiek kunnen vergaderen in maart om zo duidelijk mogelijk met de leden te communiceren.

  Rest ons, als bestuur, iedereen een goed en gelukkig 2021 te wensen in goede gezondheid voor alle mensen die we liefhebben. Dat we deze moeilijke corona periode achter ons mogen laten en we weer kunnen genieten van hetgeen waar we het allemaal als betrokken vrijwilligers voor doen: “VOETBALLEN.”

  Met vriendelijk groet,

  Namens het gehele bestuur

  John-Paul Verkooijen