• Ledenadministratie

 • LIDMAATSCHAP

   

  1.   Aanmelden als lid
  Je kunt je aanmelden als lid door contact op te nemen met het hoofdbestuur, de jeugdcommissie of de ledenadministratie. Je moet een ingevuld aanmeldformulier en een kopie van een legitimatiebewijs afgeven.
  Je dient akkoord te gaan met de huisregels van vv Dongen.
  Door het zetten van een handtekening op het aanmeldformulier  ben je lid van de vereniging geworden. Het betekent ook dat je vanaf dat moment contributie moet gaan betalen, daarom dien je op het aanmeldformulier  een bank- of girorekening te vermelden. Het volledig ingevulde aanmeldformulier  is dus ook een machtiging voor automatische incasso van de contributie. Indien in de loop van het jaar het lidmaatschap eindigt, blijft de contributie voor het hele jaar verschuldigd. (artikel 8.3 van de verenigingstatuten)
  Ieder spelend of stemgerechtigd lid wordt automatisch lid van de KNVB. Voor vragen over de ledenadministratie kunt u mailen naar ledenadministratie@vvdongen.nl.

   

  2.   Verhuizen of beëindigen lidmaatschap

  Bericht van verhuizing of wanneer je onverhoopt je lidmaatschap wilt beëindigen, moet altijd met het afmeldformulier gebeuren. Schriftelijk beëindigen van het lidmaatschap incl. clubpas en/of koffiekaart opsturen ter attentie van de ledenadministratie van de vereniging, email: ledenadministratie@vvdongen.nl

  Mondelinge mededelingen aan leiders of ‘iemand’ van de club worden niet geaccepteerd.

  Geef bij beëindiging van het lidmaatschap ook de reden van beëindigen op. Het afmeldformulier staat op de site www.vvdongen.nl/ledenadministratie. Er liggen in de bestuurskamer overigens ook afmeldformulieren. Vul zo’n formulier in en doe deze in het vakje van de ledenadministratie of stuur het op naar ledenadministratie@vvdongen.nl

   

  3.   Enkele regels m.b.t. het beëindigen van het lidmaatschap

  Schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap, middels het afmeldformulier incl. clubpas en/of koffiekaart, dient uiterlijk 30 juni bij de ledenadministratie binnengekomen te zijn, dit mede in verband met de automatische contributie-incasso die in juli wordt voorbereid.
  a) Vanaf 1 juli begint het nieuwe seizoen en is men voor het nieuwe seizoen weer verplicht contributie te betalen. In de statuten is de volgende regel opgenomen:“Het lidmaatschap van de vereniging loopt elk seizoen van 1 juli t/m 30 juni. Indien in de loop van het jaar (seizoen) het lidmaatschap eindigt, blijft de contributie voor het hele jaar verschuldigd. (artikel 8.3 van de verenigingstatuten)”

  b) Indien men het lidmaatschap beëindigt en er is nog achterstand in contributie, blijft de achterstallige contributie te allen tijden opeisbaar door de vereniging.
  c)  Indien overschrijving naar een andere vereniging wordt gevraagd, dient eerst eventueel de achterstallige contributie te zijn voldaan, alvorens overschrijving kan worden verleend. Ook dienen alle verenigingseigendommen eerst te zijn ingeleverd, voordat door vv Dongen goedkeuring aan het  overschrijvingsverzoek wordt gegeven.
  d) Leden die na beëindiging van het lidmaatschap de achterstallige contributie niet voldoen, worden wegens wanbetaling geroyeerd, dit wordt tevens aan de KNVB doorgegeven.
  e)  Het verenigingsbestuur is gerechtigd uit billijkheidsoverwegingen van bovenstaande regels af te wijken, bijvoorbeeld in gevallen van ernstige ziekte, langdurige blessures of verhuizing buiten Dongen.

   

  4.  Contributiebedragen per 01 oktober 2022

  Senioren

  € 66,00 per kwartaal

  Junioren JO14 t/m JO19 (was A,B,C)

  € 55,40 per kwartaal

  Pupillen JO6 t/m JO13 (was D,E,F,M)

  € 44,40 per kwartaal

  Steunende leden

  € 37,80 per kwartaal

  Genoemde bedragen zijn van toepassing bij automatisch incasso.
  Voor acceptgiro’s wordt per acceptgiro € 1,00 extra voor incassokosten berekend.

   

  5.   Verschuldigde contributie
  De contributie is een contributie voor het hele seizoen (van de maand juli van een jaar t/m de maand juni van het volgende jaar). De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd ( in juli, oktober, januari en april) en met verleende machtiging tot automatische incasso van de bankrekening afgeschreven. Indien geen machtiging is verleend wordt een faktuur gestuurd met het verzoek deze te betalen binnen de termijn, die op de faktuur vermeld is.

  Voor actieve spelers en de stemgerechtigde leden is in de verenigingscontributie een contributie aan de KNVB inbegrepen. Door het betalen van deze contributie zijn spelers en stemgerechtigde leden (aanvullend) verzekerd tegen ongevallen tijdens de wedstrijden of bij ongevallen op weg naar wedstrijden en van wedstrijden naar huis.

  Ook als een lid tussentijds het lidmaatschap beëindigt, is hij/zij de volledige contributie verschuldigd. vv Dongen gaat immers ook voor het hele seizoen verplichtingen aan om de voetbalactiviteiten mogelijk te maken.

  Financieel contactpersoon voor gezinnen met financiële problemen is Aad Stanco, voorzitter van de Jeugdcommissie. Hij kan helpen met het aanvragen van de juiste regelingen. Als je in financiële problemen zit waardoor bijvoorbeeld het betalen van de contributie erg lastig is, neem dan contact op met Aad (06-53819415).

   

  6.   Procedure contributie-incasso
  Vier keer per jaar wordt de contributie collectief en automatisch geïncasseerd. Helaas blijken niet alle contributies incasseerbaar:
  - om administratieve redenen (roodstand);
  - omdat het lid het geïncasseerd zelf storneert (de storno), gewoonlijk met als reden: niet akkoord met afschrijving.
  - vanwege door de bank geblokkeerde rekeningen;
  - vanwege vervallen rekening;
  - vanwege niet door de bank geaccepteerde namen (postgiro).

  Hieronder uitleg hoe wij hiermee omgaan met niet-betaalde contributie.
  a) Bij administratieve redenen:
  Er wordt een nieuw, automatisch incassobestand aangemaakt. Indien de tweede automatische incasso evenmin slaagt, wordt een procedure in gang gezet gelijk aan die van geblokkeerde rekeningen.
  b) Bij storno’s:
  Er wordt eerst bij de ledenadministratie navraag gedaan naar het lidmaatschap. Indien er geen aanleiding is te veronderstellen dat de storno terecht is, wordt een procedure in gang gezet gelijk aan die van geblokkeerde rekeningen.
  c) Bij geblokkeerde rekeningen:
  - Het lid (of de ouders) ontvangen een beargumenteerde brief met het verzoek de contributie nu zelf over te maken (betalen binnen een maand).
  - Als na verloop van tijd blijkt dat betaling uitblijft, krijgt het lid een aanmaning (betalen binnen veertien dagen).
  - Als na verloop van tijd blijkt dat betaling nog uitblijft, krijgt het lid een tweede aanmaning en de aankondiging van een speelverbod (betalen binnen veertien dagen).
  - Als betaling nog steeds uitblijft, wordt het lid schriftelijk in kennis gesteld van een trainings- en speelverbod dat bij ontvangst van de brief direct ingaat.

   

  7.   Incassokosten
  Elk lid is contributie verschuldigd. Een lidmaatschap kan alleen worden beëindigd volgens de bepalingen van de statuten m.b.t. beëindigen lidmaatschap. Indien een verschuldigde contributie niet is betaald en na herinnering niet betaald blijft, dan zijn wij helaas genoodzaakt de vordering op het lid te verhalen.
  Hiertoe wordt gebruik gemaakt een incassobureau. Incasso kosten en overige vervolgkosten zijn voor rekening van het betreffende lid.

  Voorkom incassokosten en betaal op tijd. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen!

  Aanmeldingen kunnen via deze site worden ingevuld en verstuurd.

  Adreswijzigingen, Afmeldingen, etc. kunnen uitsluitend schriftelijk gezonden worden aan de ledenadministratie.

   

  Gebruik hiervoor de bijgevoegde formulieren:

  Wijzigingsformulier, klik hier.

  Afmeldformulier, klik hier.

   

  Ledenadministratie: Bouke Derks
  Hoge Ham 95-A,
  5104 JC Dongen
  Tel: 06-51404529
  E-mail: ledenadministratie@vvdongen.nl