• Ledenadministratie

 • LIDMAATSCHAP

   

  1. Aanmelden als lid
  Je kunt je aanmelden als door het digitale aanmeldformulier in te vullen. 

   

  Je dient akkoord te gaan met de huisregels van VV Dongen.

   

  Na het invullen en versturen van het online aanmeldformulier wordt je ingeschreven als lid van de vereniging. Het betekent ook dat je vanaf dat moment contributie moet gaan betalen, daarom dien je op het aanmeldformulier  een bank- of girorekening te vermelden. Het volledig ingevulde aanmeldformulier  is dus ook een machtiging voor automatische incasso van de contributie. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. (artikel 8.3 van de verenigingstatuten)
  Ieder spelend of stemgerechtigd lid wordt automatisch lid van de KNVB. Vragen over de ledenadministratie kunt u mailen naar ledenadministratie@vvdongen.nl.

  2. Verhuizen of beëindigen maatschap

  Bericht van verhuizing of wanneer je onverhoopt je lidmaatschap wilt beëindigen, moet altijd schriftelijk gebeuren. Schriftelijk beëindigen van het lidmaatschap ten allen tijde met een afmeldformulier ter attentie van de ledenadministratie van de vereniging.

  Download hier het wijzigingsformulier

  Download hier het afmeldformulier

  Lever de formulieren in bij Bouke Derks, ledenadministratie of mail: ledenadministratie@vvdongen.nl


  Mondelinge mededelingen aan leiders of ‘iemand’ van de club worden niet geaccepteerd.

  Geef bij beëindiging van het lidmaatschap ook de reden van beëindigen op. 

  3. Enkele regels m.b.t. het beëindigen van het lidmaatschap

  Schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 30 juni bij de ledenadministratie binnengekomen zijn, dit mede in verband met de automatische contributie-incasso die in juli wordt voorbereid.
  a) Vanaf 1 juli begint het nieuwe seizoen en is men voor het nieuwe seizoen weer verplicht contributie te betalen.
  b) Indien men het lidmaatschap beëindigt en er is nog achterstand in contributie, blijft de achterstallige contributie te allen tijden opeisbaar door de vereniging.
  c)  Indien overschrijving naar een andere vereniging wordt gevraagd, dient eerst de eventuele  achterstallige contributie te zijn voldaan, alvorens overschrijving kan worden verleend. Ook dienen alle verenigingseigendommen eerst te zijn ingeleverd, voordat vv Dongen toestemming geeft voor de overschrijving. Vanzelfsprekend moet er ook een ingevuld afmeldformulier worden ingeleverd bij de ledenadministratie!
  d) Leden die na beëindiging van het lidmaatschap de achterstallige contributie niet voldoen, worden wegens wanbetaling geroyeerd, dit wordt tevens aan de KNVB doorgegeven, hetgeen een belemmering is bij een andere vereniging te kunnen voetballen.
  e)  Het verenigingsbestuur is gerechtigd uit billijkheidsoverwegingen van bovenstaande regels af te wijken, bijvoorbeeld in gevallen van ernstige ziekte, langdurige blessures of verhuizing buiten Dongen.

  4. Contributiebedragen per 01 oktober 2019

   

  Senioren

  € 61,15 per kwartaal

  Junioren (JO14 t.m JO19)

  € 51,30 per kwartaal

  Pupillen (JO7 t/m JO13)

  € 41,15 per kwartaal

  Niet voetballende leden

  € 35,00 per kwartaal

   

  Genoemde bedragen zijn van toepassing bij automatisch incasso.
  Voor acceptgiro’s (niet automatische incasso) wordt per acceptgiro € 1,00 extra berekend.

  5. Verschuldigde contributie

  De contributie is een contributie voor het hele seizoen (van de maand juli van een jaar t/m de maand juni van het volgende jaar). De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd ( in juli, oktober, januari en april) en met verleende machtiging tot automatische incasso van de bankrekening afgeschreven. Indien geen machtiging is verleend wordt een faktuur gestuurd met het verzoek deze te betalen binnen de termijn, die op de faktuur vermeld is.

  Voor actieve spelers en de stemgerechtigde leden is in de verenigingscontributie een contributie aan de KNVB inbegrepen. Door het betalen van deze contributie zijn spelers en stemgerechtigde leden (aanvullend) verzekerd tegen ongevallen tijdens de wedstrijden of bij ongevallen op weg naar wedstrijden en van wedstrijden naar huis.

  Ook als een lid tussentijds het lidmaatschap beëindigt, is hij/zij de volledige contributie verschuldigd. vv Dongen gaat immers ook voor het hele seizoen verplichtingen aan om de voetbalactiviteiten mogelijk te maken.

  6. Procedure contributie-incasso

  Vier keer per jaar wordt de contributie collectief en automatisch geïncasseerd. Helaas blijken niet alle contributies incasseerbaar:

  a)    om administratieve redenen (roodstand);

  b)   omdat het lid het geïncasseerd zelf storneert (de storno), gewoonlijk met als reden: niet akkoord met afschrijving;

  c)    vanwege door de bank geblokkeerde rekeningen;

  d)   vanwege vervallen rekening;

  e)   vanwege niet door de bank geaccepteerde namen (postgiro).

  Hieronder uitleg hoe wij hiermee omgaan met niet betaalde contributie.

  a)    Bij administratieve redenen;

  Er wordt een nieuw, automatisch incassobestand aangemaakt. Indien de tweede automatische incasso evenmin slaagt, wordt een procedure in gang gezet gelijk aan die van geblokkeerde rekeningen.

  b)   Bij storno’s:

  Er wordt eerst bij de ledenadministratie navraag gedaan naar het lidmaatschap. Indien er geen aanleiding is te veronderstellen dat de storno terecht is, wordt een procedure in gang gezet gelijk aan die van geblokkeerde rekeningen.

  c)    Bij geblokkeerde rekeningen:

  - Het lid (of de ouders) ontvangen een beargumenteerde brief met het verzoek de contributie nu zelf over te maken (betalen binnen een maand).

  - Als na verloop van tijd blijkt dat betaling uitblijft, krijgt het lid een aanmaning (betalen binnen veertien dagen).

  - Als na verloop van tijd blijkt dat betaling nog uitblijft, krijgt het lid een tweede aanmaning en de aankondiging van een speelverbod (betalen binnen veertien dagen).

  - Als betaling nog steeds uitblijft, wordt het lid schriftelijk in kennis gesteld van een trainings- en speelverbod dat bij ontvangst van de brief direct ingaat.

  Incassokosten

  Elk lid is contributie verschuldigd. Een lidmaatschap kan alleen worden beëindigd volgens de bepalingen van de statuten m.b.t. beëindigen lidmaatschap. Indien een verschuldigde contributie niet is betaald en na herinnering niet betaald blijft, dan zijn wij helaas genoodzaakt de vordering op het lid te verhalen.
  Hiertoe wordt gebruik gemaakt een incassobureau. Incasso kosten en overige vervolgkosten zijn voor rekening van het betreffende lid.

  Voorkom incassokosten en betaal op tijd. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen!