Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Spelerspas

Alle spelende KNVB-leden zullen vanaf het seizoen 2006/’07 beschikken over een spelerspas, uitgezonderd E- en F-spelers. De pas, die het formaat heeft van een creditcard, is vijf jaar geldig.  Op de pas staan de naam van de speler, zijn/haar pasfoto en de naam van de vereniging waarvoor de speler mag uitkomen. De spelerspas maakt het mogelijk de identiteit van spelers vast te stellen. Indien spelers geen pas kunnen overleggen mogen zij niet spelen. Scheidsrechters en aanvoerders/leiders controleren de passen voor de wedstrijd. De scheidsrechter heeft het recht een visuele controle uit te voeren. Deze controle mogelijkheid heeft een preventieve werking. Ongerechtigde spelers zullen door de mand vallen en kunnen niet spelen. Bij twijfel kan de scheidsrechter spelers bij zich roepen en controleren of de pas bij de persoon hoort.

In district West II is een pilot met de spelerspas gehouden, de uitkomsten daarvan waren dermate bevredigend dat nu wordt over gegaan naar een landelijke invoering.

Ingebruikname pas.
In augustus 2006 wordt de pas officieel in gebruik genomen. Vanaf dat moment zal controle op de spelerspas plaatsvinden. Als een speler geen pas bij zich heeft, is hij of zij niet speelgerechtigd. Deze persoon mag op dat moment de wedstrijd dus niet spelen. Tijdens een tuchtzaak moeten leden ook de pas kunnen overleggen. In verband met een gewenningsperiode zal de pas vanaf 1 oktober het principe ‘geen pas, niet spelen’ gelden.

Voorafgaand aan de wedstrijden controleert de (club)scheidsrechter de passen in bijzijn van de twee aanvoerders of begeleiders van de elftallen. Nieuw is ook dat het wedstrijdformulier ook achteraf moet worden getekend voor aanvullende gegevens die op het formulier zijn ingevuld. Er moet dus twee keer getekend worden, voor en na de wedstrijd. Als achteraf de scheidsrechter, de secretaris of de begeleider van een der partijen een pas wil vergelijken met de bezitter ervan, dient gehoor te worden gegeven aan het verzoek.

Scheidsrechters
Scheidsrechters nemen, evenals de (bege)leiders, een belangrijke rol in bij de controle van de spelerspassen. Dit geldt niet alleen voor de KNVB scheidsrechters. De clubscheidsrechters hebben hierbij ook een cruciale functie. Het is dus van groot belang dat zij goed op de hoogte zijn van de regels rond de pas. De club- en de KNVB-scheidsrechters ontvangen daarom voor de start van het nieuwe seizoen een handleiding. Hierin staan alle procedures rond de spelerspas omschreven. Bovendien zal de KNVB door middel van nieuwsbrieven en de C.O.V.S. de scheidsrechters op de hoogte houden.

Uitgangspunten spelerspas 
Doelstellingen spelerspas

- Het verbeteren van de mogelijkheid de juiste identiteit van spelers vast te stellen om te kunnen controleren op speelgerechtigheid bij bindende wedstrijden.
- Het verbeteren van de mogelijkheid de juiste identiteit van spelers vast te stellen die zich schuldig maken aan wangedrag.
- Hulpmiddel in de strijd tegen onsportief gedrag, herstel van waarden en normen.
- Positieve bijdrage aan fair play.
- Bevorderen lik-op-stuk beleid
- Vergroten pakkans bij tuchtrechtelijke maatregelen
- Verbeteren van de mogelijkheden om de juiste leeftijdsklassen tegen elkaar te laten uitkomen.
- Extra ondersteuning voor de scheidsrechter.

De spelerspas wordt eenmaal verstrekt en is persoonsgebonden
De speler is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar pas, niet de vereniging. De praktijk leert dat de passen bij de vereniging of de aanvoerders blijven.

Geen pas is niet spelen
De spelerspas moet het fairplay in het voetbal stimuleren. Vanwege een eerlijk competitieverloop, moet iedere speler vanaf de D-junioren de pas bij elke wedstrijd laten zien. De scheidsrechter is bovendien verplicht de passen te controleren. Een speler is niet speelgerechtigd als de pas niet kan worden getoond en mag hij of zij de wedstrijd niet spelen.

Wisselspelers
Wisselspelers komen achteraf op het wedstrijdformulier te staan.
Pas dan dienen de passen van de betreffende spelers gecontroleerd te worden. Passen van de wisselspelers kunnen natuurlijk altijd vooraf aan de scheidsrechter worden gegeven. De scheidsrechter kan ze dan direct na de wedstrijd controleren. Het is nooit toegestaan het spel stil te leggen voor controle van de pas tijdens de wedstrijd.

Deelname aan tweede wedstrijd
Spelers die tijdens een wedstrijd naar een andere wedstrijd moeten, dienen hun spelerspas mee te nemen. Voorafgaande aan de wedstrijd moet de aanvoerder/begeleider dit kenbaar maken aan de scheidsrechter, zodat afspraken kunnen worden gemaakt om de pas ook bij de tweede wedstrijd te kunnen tonen.

Onvoldoende spelers= niet opkomen
Een wedstrijd kan niet aanvangen als blijkt dat minder dan zeven spelers hun spelerspas kunnen tonen. De spelers zijn dan immers niet speelgerechtigd. De tuchtcommissie zal dit behandelen als niet spelen door schuld, met alle eventuele tuchtrechtelijke gevolgen van dien.

Overschrijvingen
Spelers die zich met goedkeuring van het bondsbureau tijdens het seizoen van vereniging A naar vereniging B laten overschrijven, zijn speelgerechtigd als zij in het bezit zijn van een nieuwe spelerspas. De overschrijving wordt pas verleend als de oude spelerspas is ingeleverd.

Fotokopieën ongeldig.
Fotokopieën van de spelerspassen zijn niet toegestaan. Alleen de originele spelerspas dient als officieel identificatiemiddel. Andere passen, zoals een rijbewijs, zijn absoluut niet geldig.
Hiermee kunnen spelers dus niet deelnemen aan de wedstrijd

Diefstal of verlies
In geval van diefstal of verlies dient een nieuwe pas aangevraagd te worden met een speciaal hiervoor ontwikkeld formulier

Pasfoto’s
Door de KNVB worden fotoformulieren verstrekt waarin de foto’s door een extern bureau worden verwerkt. Zowel zwartwit als kleurenfoto’s kunnen hiervoor worden gebruikt. De foto moet qua afmeting en uitvoering gelijk zijn aan de eisen die gesteld worden aan een normale pasfoto zoals die gebruikt worden op een rijbewijs of paspoort. Het fotoformulier moet door de speler ondertekend worden. Voor spelers jonger dan 16 dient het formulier tevens door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger te worden ondertekend.

Het gebruik van de spelerspas
Onderstaand stapsgewijs een overzicht van de handelingen die rond de controle van de spelerspas moeten worden verricht.

Stap Gebruik
1. De scheidsrechter controleert in het bijzijn van de aanvoerders/leiders van beide teams de gegevens op het wedstrijdformulier aan de hand van de spelerspassen in een ruimte naar keuze van de scheidsrechter.

2. De thuisspelende vereniging biedt de scheidsrechter gelegenheid om de spelerspassen en het wedstrijdformulier tijdens de wedstrijd in een afgesloten ruimte op te kunnen bergen

3. De scheidsrechter haalt de passen na de wedstrijd op en controleert aan de hand van de passen de persoonsgegevens en de relatienummers van hen die aan het wedstrijdformulier zijn toegevoegd naar aanleiding van voorvallen en gebeurtenissen die voor, tijdens en vlak na de wedstrijd hebben plaats gevonden(incl. van de wisselspelers).

4. Leiders/aanvoerders tekenen het wedstrijdformulier, waarmee zij verklaren aanwezig te zijn geweest bij de controle van de spelerspassen en geen bezwaar maken tegen de aantekeningen van de scheidsrechter op het formulier. Als zij bezwaar maken tegen de aantekeningen, dienen zij hiervan voor het ondertekenen een notitie op het formulier te maken.

5. Door ondertekening van het wedstrijdformulier, verklaard de scheidsrechter alle gegevens te hebben gecontroleerd aan de hand van de passen.

6. Vervolgens geeft de scheidsrechter de passen terug aan de leiders of de aanvoerder.
 
Spelerspas: Veelgestelde vragen en antwoorden 
Vraag
Mogen de pasfoto’s digitaal worden aangeleverd?
Antwoord
Nee. De pasfoto’s kunnen niet digitaal worden verwerkt.

Vraag
Wat gaat de spelerspas kosten?
Antwoord
De prijs van de spelerspas is vastgesteld op € 2.50 en bij overschrijving € 2.00.
Door het bestuur van v.v. Dongen is nog geen besluit genomen hoe omgegaan zal worden met deze extra kosten. (in principe eenmaal per vijf jaar)

Vraag
Waarom is de KNVB eigenaar van de spelerspas?
Antwoord
De KNVB is eigenaar van de spelerspas omdat de pas uitsluitend gebruikt mag worden onder door de KNVB gestelde voorwaarden. Ook wordt hiermee misbruik van de pas voorkomen.

Vraag
Op welke wijze wordt de juistheid van een dispensatiespeler gecontroleerd?
Antwoord
Alle dispensatiespelers ontvangen op het moment dat dispensatie wordt verleend een schriftelijke bevestiging. Deze brief moet, samen met de pas, getoond worden bij de controle van de spelerspassen.

Vraag
Kan de scheidsrechter op het wedstrijd formulier aantekenen dat controle van de spelerspassen heeft plaats gevonden?
Antwoord
Ja. De scheidsrechter tekent het wedstrijdformulier voor de juistheid van de gegevens alsmede voor de controle van de spelerspassen.

Vraag
Moet bij een overschrijving de spelerspas worden ingeleverd?
Antwoord
Ja. Op de spelerspas wordt de verenigingsnaam vermeld. Indien een speler overschrijving aanvraag, moet de pas tegelijkertijd met het overschrijvingformulier op het districtskantoor worden ingeleverd. Als de oude spelerspas niet wordt ingeleverd zal de overschrijving niet worden verleend.

Vraag
Wordt deze spelerspas ook ingevoerd in het futsal (zaalvoetbal)
Antwoord
Ja. Voor het futsal is dezelfde procedure van toepassing. De enige afwijking is de kleur van de spelerspas. Alleen voor futsal onder de vlag van de KNVB.

Vraag
Aan welke kwaliteiteisen voldoet de spelerspas?
Antwoord
De pas heeft het formaat van een creditcard voorzien van enkele persoonsgegevens, relatienummer, verenigingsnaam en pasfoto. De achterzijde is voorzien van een barcode en hologram met het logo van de KNVB.