Voetbalvereniging Dongen
Webmail

Raadsvoorstel herlocatie sportpark
donderdag 6 juli 2017 - 23:30

1

Donderdag 6 juli vond een opinierende raadsvergadering plaats over het voorstel met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van ons sportpark. Voorafgaand aan deze vergadering maakten drie bewoners van de Beljaart gebruik van hun inspreekrecht, en ook onze voorzitter sprak namens de vereniging. Hieronder de tekst van dit betoog:

Hartelijk dank dat ik de gelegenheid krijg gebruik te maken van het spreekrecht. 2 weken geleden hebben wij onze keuze voor de locatie Beljaartlaan en het plan van Pvh vastgoed al toegelicht, maar o.a. door de memo van wijkraad de Beljaart, waar divere onjuiste aannames en tegenstrijdigheden in staan, en de eenzijdige berichtgeving in de media willen wij deze keuze nogmaals motiveren.

We willen opnieuw benadrukken dat wij geenszins de intentie hadden om te verhuizen toen wij de gemeente vroegen mee te denken over een oplossing voor onze capaciteitsproblemen. Integendeel. Toen ons werd gevraagd mee te werken aan een haalbaarheidsonderzoek, deden wij dat met de nodige terughoudendheid en op voorwaarde dat onze leden uiteindelijk het besluit voor een eventuele verhuizing zouden mogen nemen.

Een werkgroep met ter zake kundige mensen stelde een stevig programma van eisen op. Als het dan toch tot een verhuizing zou komen, dan moest het sportpark passen bij onze toekomstvisie en voldoen aan de verplichte licentie-eisen die de KNVB oplegt aan clubs op het niveau waarop ons eerste elftal acteert, waaronder bijvoorbeeld verlichting en een dopingruimte. Een sportpark waarmee we klaar zijn voor de toekomst.

De wijkraad verondersteld dat de meerderheid van de bewoners van de Beljaart tegen de komst van het sportpark is. Wij weten dat er ook veel mensen wonen die dit juist toejuichen. Wij begrijpen de bezorgdheid van direct omwonenden, maar betreuren het dat er onjuiste aannames staan in de notitie van de wijkraad. We gaan nu niet op deze punten in, maar die willen wij op een ander moment wel heel graag met de wijkraad bespreken.  
Wat ons vooral geraakt heeft is dat onze integriteit ter discussie wordt gesteld. Wij hebben in dit hele proces naar eer en geweten gehandeld, de voorgestelde lijn van de gemeente gevolgd, de statuten van onze vereniging gerespecteerd zonder dat wij daar ook maar een enkel persoonlijk belang bij hebben. Wij zijn allen goedwillende vrijwilligers die er het beste uit willen halen voor onze 1000 leden.

Wij willen als onderdeel van de Dongense samenleving niet ergens achteraf in een verlaten gebied geplaatst worden. De locatie was daarom voor ons heel zwaarwegend. Het plan van PvH Vastgoed was het enige plan dat aan al onze uitgangspunten volledig voldeed. Bovenal sluit de Beljaartlaan naadloos aan bij onze wens voor een locatie aan de rand van een groeiwijk, met respect voor de groene omgeving en veilige bereikbaarheid voor onze jonge leden.  Om die reden heeft het bestuur het advies van de werkgroep overgenomen en dit voorgelegd aan onze leden.

Met een meerderheid van 95% is door de leden op de ALV ingestemd met verhuizing naar de Beljaartlaan. Van de leden die niet aanwezig waren, kun je veronderstellen dat zij geen probleem met deze keuze hebben. Immers, als zij tegen waren, hadden zij de moeite genomen hun stem, desnoods via een machtiging, te laten horen.

VV Dongen is een toonaangevende vereniging in de regio met een maatschappelijke rol in de gemeente Dongen. Sport is belangrijk voor de samenleving en wij vinden dat we een taak hebben richting de jeugd van Dongen. Dat doen we dankzij de inbreng van onmisbare, gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast bieden wij een sociale ontmoetingsplaats en tijdsbesteding voor jong en oud. Wij zijn van mening dat een sportpark aan de Beljaartlaan een maatschappelijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een wijk in opbouw. Een multifunctioneel sportpark kan een verrijking voor de Beljaart zijn vanwege vergaderruimtes en de mogelijkheid buurtactiviteiten te organiseren.

Natuurlijk realiseren wij ons dat er aandacht besteed moet worden aan het effect op de directe omgeving. Daarom zijn wij blij dat het plan van PvH Vastgoed (op onze aanwijzingen) al zodanig is aangepast dat mogelijke licht- en geluidsoverlast op voorhand tot een minimum beperkt wordt. Dat er door de groene velden en de natuurlijke begrenzingen een mooie overgang is naar de achterliggende weilanden.  Het voorliggende plan is  echter een 1e schets  wat wij in overleg met direct omwonenden willen uitwerken tot een voor alle partijen acceptabel plan.

Op basis van alle vooronderzoeken gingen wij er van uit dat in de vergadercyclus van juli een besluit genomen zou worden over verplaatsing van het sportpark. Wij zijn dan ook teleurgesteld dat het voorliggende raadsbesluit nu nog niet zo ver gaat en hopen van ganser harte dat er nog dit jaar een definitief besluit genomen wordt. Vanaf de allereerste raadsvergadering over dit onderwerp heeft de gemeenteraad uitgesproken de keuze van de club te volgen. Natuurlijk willen ook wij dat de juridische, fiscale en financiële aspecten van dit plan in orde zijn. Wij vertrouwen erop dat dit zo is en dan staat de gemeenteraad niets in de weg om onze keuze voor het plan van Pvh Vastgoed aan de Beljaartlaan te ondersteunen.

VV Dongen is een fantastische club die midden in de Dongense samenleving staat. Een club waar vanuit de regio en door tegenstanders uit het hele land met bewondering naar wordt gekeken. Laagdrempelig en voor een ieder toegankelijk. Een thuis voor leden, vrijwilligers, bezoekers en sponsoren. Een club die een complex op niveau en op een mooie locatie verdient.
 

VV Dongen hoort bij Dongen , is van Dongen en wil dicht bij Dongen blijven. 

 

Donderdag 13 juli neemt de gemeenteraad een besluit of de mogelijkheden voor een verhuizing naar de Beljaartlaan verder onderzocht wordt.