AGENDA 18 oktober Algemene Ledenvergadering
woensdag 17 oktober 2018 - 08:40

1

Algemene ledenvergadering op 18 oktober 2018

Op donderdag 18 oktober vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.
De agenda voor de vergadering vind je onderaan dit bericht.

Tijdens deze vergadering worden in ieder geval geactualiseerde statuten van de vereniging aan de leden voorgelegd.

De vergadering begint om 20.30 uur, inloop vanaf 19.45 uur

---------------------------------

Actualiseren statuten
Voor het seizoen 2016-2017 hebben wij niet voldaan aan de licentievoorwaarde* met betrekking tot Juridisch kader – actuele statuten. Volgens de licentievoorwaarden worden de statuten als actueel aangemeld als deze na 1 januari 1992 door de notaris zijn vastgesteld. In ons geval zijn de statuten vóór deze datum vastgesteld, en dus volgens het licentiereglement niet meer actueel. Uiterlijk 1 november 2018 moeten wij actuele statuten overleggen om aan de licentievoorwaarde te voldoen.

Ledenvergadering nodig voor statutenwijziging
Om de statuten te kunnen actualiseren moeten deze eerst opnieuw worden voorgelegd aan de ledenvergadering.  Hierbij moet twee derde van de leden aanwezig zijn. Als dat niet het geval is, moet binnen vier weken een tweede vergadering plaatsvinden waarin over het voorstel een besluit genomen kan worden.

Algemene ledenvergadering 18 oktober
Het is niet aannemelijk dat op de ledenvergadering van 18 oktober twee derde van de leden aanwezig is. De statuten zouden dan dus niet kunnen worden vastgesteld en dan moet er een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Om uiterlijk 1 november het vastgestelde statuut, door een notaris bekrachtigd, te kunnen aanleveren bij de licentiecommissie plannen wij deze nieuwe vergadering nu al vast in op dinsdag 23 oktober 20.00 uur. In deze tweede vergadering kan over de nieuwe statuten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

Nieuwe statuten ter inzage
Ten minste vijf dagen vóór de vergadering van 18 oktober wordt een afschrift van de nieuwe statuten voor de leden ter inzage gelegd in de bestuurskamer.De geactualiseerde statuten vind je bovendien in de PDF rechtsboven op deze pagina bij downloads. 

Wat is er gewijzigd?
We hebben geen inhoudelijke wijzigingen in de statuten doorgevoerd, maar hanteren nu de meest actuele versie van de modelstatuten van de KNVB. De geel gearceerde tekst is toegevoegd (verplicht vanuit de licentie-eisen die gelden voor clubs die uitkomen in de tweede en derde divisie).

 

AGENDA
 

1.            Opening

2.            Mededelingen

3.            Notulen ALV 12-10-2017

4.            Tussentijdse evaluatie beleidsplan 2012-2023

5.           Jaarverslag penningmeester seizoen 2016/2017

6.            Verslag + benoeming kascommissie

7.            Vaststellen contributies

8.            Vrijwilligersbeleid – Sportlinkmodules

9.            Actualiseren statuten Voetbalvereniging Dongen

10.            Bestuur:

Aftredend en NIET herkiesbaar:  

-              Voorzitter – Angela Jansens

-              Technische Commissie – Ton Jansens

-              Sponsorcommissie – Jeroen Zijlmans

Aftredend en herkiesbaar:

-              Secretaris – Cindy Roovers


-              Voorzitter Jeugdcommissie – Peter van Heteren

Een commissie met de werktitel “Dongen Vooruit” licht het plan van aanpak toe om de vrijkomende vacatures in het bestuur in te vullen. Ton Jansens en Angela Jansens zijn bereid tot uiterlijk 1 juni 2019 hun functies (interim) te blijven uitvoeren totdat opvolging is gevonden. Jeroen Zijlmans blijft tot 1 januari in functie.

11.         Rondvraag

 

* In mei 2016 heeft de Ledenraad Amateurvoetbal van de KNVB een Licentiereglement Amateurvoetbal vastgesteld. Doelstelling van dit systeem is de continuïteit en integriteit van de voetbalcompetities in de tweede en derde divisie en de kwaliteit van de clubs die deelnemen aan deze competities te waarborgen. Het licentiesysteem moet er tevens aan bijdragen dat clubs vitaal zijn, goed georganiseerd, spelen op veilige accommodaties en financieel gezond zijn.

Om dit te bereiken moeten clubs die uitkomen in de tweede en derde divisie voldoen aan ruim 40 licentievoorwaarden van de KNVB. Deze voorwaarden hebben betrekking op:

-          Sportief kader

-          Organisatie en administratief kader

-          Juridisch kader

-          Infrastructureel kader

-          Financieel kader