• Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken. VV Dongen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  VV Dongen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  - Voorletters, roepnaam en achternaam,
  - Geslacht,
  - Geboortedatum,
  - Adresgegevens,
  - Telefoonnummers (vast en/of mobiel),
  - E-mailadres(sen),
  - Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas),
  - Legitimatienummer.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar VV Dongen.

  Waarom wij gegevens nodig hebben?
  VV Dongen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

  - Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB),
  - Afhandelen van uw contributie en andere betalingen,
  - Informeren over (sport-)activiteiten,
  - Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering,

  Hoe lang wij gegevens bewaren
  VV Dongen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële administratie, zeven jaren na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving).

  Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen maximaal drie maanden na dato bewaard worden.

  Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindelingen zullen aan het einde van ieder voetbalseizoen verwijderd worden.

  Delen met anderen
  VV Dongen deelt uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken.

  Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt.

  In geval van een betalingsachterstand kunnen wij uw gegevens delen met derden ten behoeve van incasso. Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.

  Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

  Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van VV Dongen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris van VV Dongen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort, zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet bewaard.

  Beveiliging
  VV Dongen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de secretaris van VV Dongen.

  Vragen
  Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kun u terecht bij de secretaris van VV Dongen, info@vvdongen.nl.